Chương trình kết thúc sau

2

NGÀY

12

GIỜ

16

PHÚT

12

GIÂY

*Lưu ý:
- Chỉ áp dụng bán trực tiếp tại hệ thống siêu thị.
- Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 01 sản phẩm.

*Lưu ý:
- Chỉ áp dụng bán trực tiếp tại hệ thống siêu thị.
- Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 02 sản phẩm.

*Lưu ý:
- Chỉ áp dụng bán trực tiếp tại hệ thống siêu thị.
- Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 02 sản phẩm.