Áp dụng cho tất cả các khách hàng có phát sinh

CÁCH THỨC THÔNG BÁO NHẬN THƯỞNG

3