Vali Sakos, Balo Sakos cao cấp chính hãng tại TPHCM